OPRAVA STŘECHY KOSTELA sv. VÁCLAVA v BRUMOVĚ - BYLNICI II.ETAPA

fotky I oprava střechy kostela I oprava střechy - závěr


Po roční pauze v r. 2005 bylo v polovině srpna letošního roku započato s další etapou sanačních prací na střeše kostela sv. Václava v Brumově-Bylnici. Jenom pro připomenutí v krátkosti zrekapitulujeme zahájení celkové generální opravy střechy našeho kostela, která bude po jejím dokončení na další příští dlouhá desetiletí vyžadovat pouze pravidelné kontroly dřevěných konstrukcí a střešního pláště, zda do objektu nezatéká, jaký je stav spojů a jednotlivých prvků konstrukce a zda nedochází k recidivě napadení biotickými škůdci a rovněž se musí dbát na správnou a řádnou periodickou  údržbu celé konstrukce střechy. 

     Zmíněné zahájení prací – tzv. I.etapa opravy střechy kostela byla provedena v  r. 2004 a konkrétně představovala provedení sanace krovu a výměnu původní již prorezivělé pozinkované krytiny věže kostela za měděnou. Tento postup prací byl zvolen rozhodnutím ekonomické rady farnosti z důvodu akutního havarijního stavu opláštění báně kostela a zároveň se přitom rozhodnutím těchto pověřených odpovědných osob farnosti přistoupilo na opravu a nátěr fasády věže, aby se využilo postaveného lešení a ušetřily se tím v budoucnu nemalé finanční prostředky. Náklady na tuto I.etapu činily cca 1,450.000,- Kč a velmi dobře hodnocenou práci zde odvedla firma AG STAVING ze Slavičína. Díky posouzení stavu krovu touto firmou, vybranou za zhotovitele díla výběrovým řízením dle zákona o zadávání veřejných zakázek (i když by se mohlo zdát, že z pohledu co největšího objemu zakázky by měla mít zájem o co největší rozsah prováděného díla) a díky odbornému „posouzení stavu a návrhu ochrany dřevěné konstrukce krovu věže kostela“ přizvaným znalcem na dřevěné konstrukce se rozhodující původní nosné prvky konstrukce krovu nevyměňovaly, ale pouze sanovaly předepsaným způsobem s následným chemickým ošetřením. Tím také bylo zapříčiněno, že nachystané řezivo v připravených profilech a druzích dřeva na původně předpokládanou výměnu celého krovu věže kostela (darované singulárními společnostmi z brumovské i bylnické části  města) zůstalo téměř netknuto a je doposud složeno u kostela. Již zmiňovaná částka necelého 1,5 mil. Kč je v pořádku zúčtována a její zdroje byly kromě jiných (dotace z Ministerstva kultury ČR, Města Brumov-Bylnice), z převážné části získány (cca 1 mil. Kč)  z darů a sbírek Vás obětavých farníků .

     II.etapa prací, tj. sanace krovu a výměna střešní krytiny nad lodí kostela, započatá zhruba před měsícem, bude z finančního hlediska ještě daleko náročnější. Vždyť kromě tesařských oprav, kdy budou z krovu odstraněny a nově nahrazeny jak veškeré hnilobou napadené jejich části tak i prvky, které nevyhovují po statické stránce, a kdy celý krov bude komplexně chemicky ošetřen, tak bude dále vyměněno vč. laťování i 1200m2 pálené krytiny typu  Francouzská 14 (určeno památkáři), 169 bm hřebenáčů,  bude  provedena kompletní výměna klempířských prvků střechy v materiálové variantě CU plech (tzn. úžlabí, lemování, plášť sanktusníkové věže, závětrné lišty, částečně i podokapní žlaby s  výměnou žlab. háků, střešní okna), osazení aktivního bleskosvodného zařízení typu Helita a další.

     V rámci investiční přípravy celé této akce bylo zajištěno závazné stanovisko orgánu státní památkové péče a z hlediska stavebněsprávního souhlas stavebního úřadu. V I.čtvrtletí tohoto roku byla zpracována autorizovanou firmou dokumentace sanačního návrhu dřevěných konstrukcí krovu kostela. Tato dokumentace s tzv. slepým podrobným položkovým rozpočtem  byla zadávacím podkladem pro zpracování nabídek pěti oslovených firem v rámci vyhlášeného výběrového řízení na zhotovitele díla. Nejvhodnější nabídku podala a za zhotovitele byla vybrána ekonomickou radou farnosti společnost s r.o. OK PYRUS Brno, která má výborné renomé z pohledu kvality jimi prováděných prací jak u památkářů, tak i u arcibiskupství. Uvedená společnost je zaměřena právě na obnovu a sanaci dřevěných konstrukcí a střech kostelů a jiných sakrálních staveb a staveb památkově chráněných. 

     Nabídková cena této vítězné firmy zněla na částku 2,633.059,- Kč a byla téměř o 400 tis. Kč levnější než druhá v pořadí místní regionální firma z Valašských Klobouk. Především výše této ceny byla důvodem intenzivních jednání ekonomické rady farnosti ve věci zajištění potřebných finančních prostředků. Tato jednání se odehrávala na různých úrovních a odborech Olomouckého arcibiskupství, v bankovním sektoru u různých bankovních domů s cílem zajištění případného finančního úvěru za co nejlepších podmínek jeho splácení a s různou lhůtou jeho splatnosti, dokonce se jednalo i o poskytnutí úvěru u soukromého subjektu. Tyto finanční úvahy jsou stále otevřené a jsou nadále v záloze pro případ jejich nutného použití. Farnost má pro případné krytí úvěru vypracován i znalecký posudek na nemovitost ve svém majetku, kdy toto ručení bylo zvoleno po konsultaci na arcibiskupství za původně bankou navržené ručení aval směnkou právě ze strany Olomouckého arcibiskupství. V záloze je rovněž ze strany soukromé osoby přislíbena bezúročná půjčka ve výši několika set tisíc korun českých. Po všech těchto diskusích, návrzích a konsultacích bylo nakonec na základě projednání s odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje (zastupuje Min. kultury ČR při zúčtování státní dotace v rámci Programu regenerace Městských památkových zón a je garantem dodržení podmínek jejího poskytnutí) rozhodnuto ekonomickou radou o rozdělení prováděné etapy sanace krovu a střešního pláště kostela do dvou roků, tedy do roku 2006 a 2007. Tímto krokem je otevřena možnost získání části potřebných fin. prostředků z dotací na rok 2007. Oceňujeme tímto i maximální vstřícnost provádějící firmy, která byla ochotna rozvrhnout zakázku do dvou let při minimální úpravě ceny a již je v tomto smyslu uzavřen  dodatek původní smlouvy o dílo. Rozsah prací do jednotlivých let je rozvržen podle stávajících finančních platebních možností farnosti a zároveň i podle akutní největší potřeby sanačních prací. Jedná se zejména o výměnu pozednic v části navazující na věž kostela, které byly z neznámého důvodu zazděny a jsou staticky a konstrukčně nefunkční (část je úplně strávená hnilobou) a dále o sanaci úžlabí v průniku střešních ploch nad hlavní lodí a bočními kaplemi, kde se projevilo zatékání až na vnitřní zdi kostela a to obzvláště během letošního tání sněhu z extrémní sněhové nadílky. 

     Letošní oprava střešních ploch bude tedy provedena od věže oboustranně jedno pole za boční kaple včetně zmiňovaného úžlabí a napojení střešní roviny bočních kaplí což je vyjádřeno v hodnotě prací na  1 mil. Kč. Finanční krytí této částky je následující :

-          sbírky od farníků 480.000,- Kč /doposud na střešním kontě 434.000,- Kč/

-          dotace Ministerstva kultury ČR 320.000,-Kč  /schválena, prozatím na účet prostředky nedošly/

-          příspěvek města Brumov-Bylnice  200.000,- Kč /prostředky jsou na střešním kontě/

     Pro rok 2007 bude tedy zbývat dle stávající smlouvy o dílo k úhradě částka ve výši 1,633.000,- Kč, z níž převážnou část bude nutno získat z darů a sbírek farníků. K tomuto účelu je kromě pravidelných měsíčních sbírek organizována i veřejná sbírka, o jejímž konání v sobotu 30.září letošního roku ještě budete informováni a jsou k ní v současnosti vyřizovány požadované doklady.

     Co se týká zabezpečení odborné kontroly stavby ze strany farnosti, toto je zajištěno znalcem v oboru dřevěných konstrukcí Ing. Petrem Starostou ze Zlína a funkcí technického dozoru arcibiskupství je pověřen technický administrátor valašskoklobouckého děkanátu pan Tomáš Cáhel z Valašských Klobouk.

     Ani z jejich strany, ani ze strany orgánů státní památkové péče není k doposud prováděným pracím zhotovitele – firmy OK PYRUS, s.r.o. Brno – žádných připomínek. K některým hlasům z farnosti, požadujícím zachování původních střešních tašek k možnému použití např. soukromými osobami z farnosti sdělujeme, že tato záležitost byla na zasedání ekonomické rady farnosti opakovaně probírána, ale po zvážení možných fin. přínosů a projednání s dodavatelskou firmou byla vyjádřena oboustranná shoda v tom, že takovéto organizování brigád na demontáži původní taškové krytiny nemá potřebný ekonomický efekt, firmu by to zdržovalo od rychlého postupu prací, nehledě na možná rizika nebezpečí úrazu případně organizovaných brigád k tomuto účelu. Našel se ale naopak způsob, že původně oceňovaná rozpočtová položka k likvidaci sutě z rozbitých střešních tašek nebude fakturována a tak je tento způsob tím pádem výhodnější.

     Pokud se týká organizování případných brigád na různé přidružené práce, tyto již proběhly o dvou sobotách mimo pracovní dobu prováděcí firmy s cílem úklidu střešního prostoru od různých nepotřebných a odložených věcí z minulých období . Obětavým mužům patří velké poděkování a prosba o účast i dalších pomocníků na minimálně ještě jedné brigádě, která bude vyhlášena zatím v neurčeném termínu.

     Na závěr vyslovujeme upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na dosavadním průběhu celé akce a kteří ještě přispějí na její zdárné dokončení.

o. Miroslav s ekonomickou radou farnosti                                   Brumov-Bylnice, 17.09.2006