Z historie naší farnosti

home

Pamětní listina z 2004 roku

zpět na seznam

      

Milí farníci, předkládáme Vám Pamětní listinu, která byla uložena do makovice pod křížem při dokončení opravy věže našeho kostela

 

Pamětní  listina

 

     Sepsaná Léta Páně 2004 v 26. roce pontifikátu prvního slovanského papeže Jana Pavla II., za olomouckého arcibiskupa mons. Jana Graubnera a v 12. roku existence svrchovaného státu České republiky, v jejímž čele stojí prezident Václav Klaus.

     Poslední zaznamenaná oprava střechy a věže kostela podle pamětní listiny uložené v této schránce byla provedena v roce 1911. To znamená, že pozinkovaný plech na věži kostela vydržel celých 93 let. Během této doby se odehrála v Evropě řada významných historických událostí a procesů, majících dopad na nové politické uspořádání mapy Evropy včetně území našeho národa a státu.

     Především v roce 1914 vypukla I. světová válka, která byla ukončena po čtyřech letech a vedla k rozpadu rakouské monarchie a vzniku samostatného Československa. Dalším historickým mezníkem byl rok 1917, kdy komunistickým převratem v Rusku nastala dlouhá temná doba totalitního ateistického režimu, který připravil o život miliony nevinných lidí v Evropě i ve světě. Do tohoto pozemského dění zazníval  i hlas z nebe a právě v roce 1917 v portugalské Fatimě se třem prostým vesnickým dětem zjevila Panna Maria a vyzývala k obrácení srdcí k Bohu a varovala před pouze lidským uspořádáním světa bez Boha, které se s jistotou obrátí proti člověku. Prorocky varovala před válkami a krutým pronásledováním církve a Svatého Otce, což se během následujících desetiletí naplnilo. V roce 1933 se v Německu  dostala k moci fašistická strana, která v letech 1939 až 1945 vyvolala II. světovou válku, nesoucí s sebou rovněž miliony obětí. V důsledku této války byla Evropa rozdělena „železnou oponou“ na dlouhá desetiletí na dva nesmiřitelné politické tábory. I náš stát byl společně s dalšími slovanskými státy a národy podmaněn ateistickým režimem. V této době bylo veřejné vyznávání a přiznávání se k víře  a církvi spojeno s obtížemi a pronásledováním. Výrazným zábleskem svobody pro utiskované národy bylo nečekané zvolení polského kardinála římským papežem. Následovaly další různé události, o kterých se více píše v jiných historických zdrojích, a které postupně narušovaly základy tehdejšího systému. Přelomovým byl rok 1989, kdy takzvanou „sametovou revolucí“ došlo ke svržení komunistické moci v našem státě a rovněž i celé Evropě. Otevřela se cesta k demokratickému uspořádání států a ta pro nás v roce 1993 vedla ke vzniku samostatné České republiky. A od 1. května tohoto roku je naše republika plnoprávným členem společenství Evropské unie.

     Z událostí  naší farnosti je důležité vzpomenout změnu její územní působnosti postavením kostelů jak v Nedašově tak i ve Štítné nad Vláří.   A z historie obcí uvádíme rok 1964, kdy došlo jejich sloučením ke vzniku města Brumov-Bylnice. Třebaže totalitní doba křesťanskému životu všude kladla překážky, místní iniciativní a obětaví farníci o svůj  kostel pečovali a prováděli převážně z vlastních prostředků v různém rozsahu jeho stavební údržbu. Toto všechno je podrobně doloženo v Pamětní knize farnosti.

     Komunistický režim výrazně negativně poznamenal duchovní život a smýšlení lidí v našem státě, což mělo vliv i na pokles kněžských povolání. A proto od 1. 7. 1992 na základě smlouvy mezi Olomouckým arcibiskupstvím a Kongregací kněží Mariánů  ze sousedního Polska začala v naší farnosti tato Kongregace kněží Mariánů od Neposkvrněného početí Panny Marie působit.  Od jejich příchodu jsou zavedeny v naší farnosti každého 13. dne v měsíci Fatimské pobožnosti k větší cti a úctě Panny Marie. Na tyto pobožnosti přicházejí poutníci z blízkého i vzdálenějšího okolí.

     V současné době je duchovním správcem farnosti Otec Mirosław Ślełdziński, MIC a kaplanem Otec Stanisław Maliński, MIC. Členy ekonomické rady farnosti jsou pánové Stanislav Lysáček, Stanislav Strnad, Zdeněk Strnka, Jaroslav Lysák, Vojtěch Káňa, Josef Ptáček, Jan Fojtík, Josef Fritschka, Karel Janáč a Antonín Strnad. Pastorační radu farnosti tvoří paní Miloslava Figarová, Olga Vilímková, Eva Petrůjová, Marie Mišáková a Anna Ptáčková. Varhanní službu vykonává paní Zdislava Ďulíková. Na faře kuchařkou a hospodyní je paní Marie Svobodová.

     Farnost vydává svůj měsíční zpravodaj a týdeník pro děti, jejichž poslední čísla přikládáme. V roce 2002, poprvé po II. světové válce, proběhly týdenní lidové misie a po roce byla jejich obnova.

     Po delší přípravě došlo počátkem srpna letošního roku k zahájení sanace krovu a výměně střešní krytiny na věži kostela, což je první etapa generální opravy celého krovu a střechy kostela. Na základě rozhodnutí farní rady práce provedla firma AG Staving s.r.o. Slavičín pod vedením ing. Drahoslava Štefaníka a za stavebního dozoru našeho farníka ing. Jozefa Nitrana a odborné pomoci ing. Vlastimila Macháče. Při odstraňování staré na mnoha místech prorezivělé pozinkované střešní krytiny věže se ukázal překvapivě dobrý stav dřevěné krovové konstrukce posouzené odborným znalcem. Na základě rozhodnutí orgánů státní památkové péče byla použita krytina z měděného plechu tloušťky 0,63 mm. V průběhu pokrývačských prací bylo ekonomickou radou farnosti rozhodnuto o nátěru fasády věže a jejich prvků. Na nátěr fasády byla podle expertního doporučení použita silikátová barva typu Paulin. Práce byly ukončeny v první polovině měsíce října. Celkové náklady na tuto etapu opravy věže kostela činily 1 430 000,- Kč, z čehož více než 900 000,-Kč byly dary farníků, 200 000,- Kč příspěvek Města, 100 000,-Kč dotace z Havarijního střešního fondu Ministerstva  kultury ČR, 218 000,-Kč bylo za majetkoprávní vypořádání pozemků pod bývalou měšťanskou školou s Městem Brumov-Bylnice, jehož starostkou v této době je paní Milena Kovaříková.

     Dále se plánuje druhá etapa prací na opravě krovu a střechy kostela a to nad jeho hlavní lodí. Potřebné řezivo na výměnu poškozených prvků krovů je již připraveno a to díky daru singulárních společností z brumovské         i bylnické části města.

 

Celou farnost, farníky, jejich víru a víru dalších generací

svěřujeme do péče Boží Prozřetelnosti a udělujeme požehnání:

 

Hospodin ať vám žehná a ať je vaší stráží.

Ať nad vámi rozjasní svou tvář a smiluje se nad vámi.

Ať k vám svou tvář obrátí a naplní vás svým pokojem.

Požehnej vás Všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.

Amen.

 

                                                        arcib. Jan Graubner

P. Mirosław Ślełdziński, MIC                                                                     Milena Kovaříková

            duchovní správce farnosti                                                                       starostka

za farní radu

Stanislav Lysáček a Marie Mišáková

 

Tato listina byla sepsána pomocí současné počítačové techniky a vytištěna na inkoustové tiskárně ve fatimský den 13. října 2004.